Dubinska istraživanja:

Sondažne jame, sondažni bunari, sondažne bušotine. Izvode se: mašinskom garniturom. Služi za: * uzimanje uzoraka tla * određivanje nivoa podzemne vode * uzimanje uzoraka vode * merenje pornog pritiska (piezometri) * određivanje vodopropustnosti slojeva (crpljenjem, nalivanjem) * merenje drugih parametara tla (presiometar, ploča) * penetraciono sondiranje * standardna penetracija (SPT) * statička penetracija (CPT) * džepni penetrometar.

Saznajte više

Istraživanja sa površine terena:

– prethodna geološko-geotehnička istraživanja

– geofizička istraživanja

Saznajte više

Prikaz istražnih radova

– Profil istražne bušotine

– Geotehnički profil

Saznajte više

Prikaz istražnih radova

– Profil istražne bušotine

– Geotehnički profil

Saznajte više