Hidrogeologija

Hidrogeologija2021-05-26T00:06:46+02:00

Hidrogeološka istraživanja

Hidrogeološka istraživanja podrazumijevaju primjenu savremenih metoda i opreme za projektovanje i izvođenje istraživanja podzemnih akvifera u kojima su akumulirane podzemne vode, privilegovanih pravaca, te brzine i smjera kretanja podzemne vode, kao i određivanje optimalnog kapaciteta bunara i izvorišta.

Pijezometar2020-10-25T23:32:33+01:00

je hidrogeološka bušotina, sa ugrađenom perforiranom metalnom ili plastičnom cevi i pratećim filterom, na kojoj se osmatraju nivoi i temperature podzemnih voda i uzimaju uzorci za određivanje kvaliteta voda. Pod određenim uslovima, u istu svrhu se može koristiti i kopani bunar.

Projektovanje bunara2020-10-25T23:31:54+01:00

Bušeni ili kopani bunari su hidrogeološki objekti koji se izvode radi kaptiranja vodonosnih horizonata u okviru različitih stenskih masa, sa ciljem definisanja hidrogeoloških parametara sredine, kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika izdani i eksploatacije podzemnih voda.

Hidrogeologija, kao nauka o podzemnim vodama,

izučava njihov nastanak, oblike postojanja, zakone formiranja, kretanja i isticanja, fizičko-hemijske osobine, odnose sa površinskim i atmosferskim vodama, kao i mogućnosti njihovog korišćenja i zaštite od zagađivanja.

Zatražite ovu uslugu
Go to Top